Meszéna György: az Egerváry Jenő emlékplakett 2007 évi díjazottja

Meszéna György 1931-ben született Kiskomáromban, agrár-értelmiségi család-ban. 8 gimnáziumot Pannonhalmán végezett, majd 1949-53 között matematika, fizika és ábrázoló geometria szakos tanári diplomát szerezett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Az egyetemi évei alatt két évet a Matematikai Intézet-ben dolgozott, ahol az akkori demonstrátori rendszerben heti 6 órában gyakorlatotvezetett.  Ez akkor fél tanársegédi állásnak számított.  53-57 között a debreceniFazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban tanított, 57-61 között tudományos mun-katársi besorolással az MTA debreceni Atommagkutató Intézetének matematiku-saként dolgozott. Itt legjelentősebb munkája egy 800 ezer voltos kaszkád-generátorelektronoptikájának a méretezése és a hazai urán lelőhely kutatások mérési ered-ményeinek feldolgozása voltak. 1961-ben pályázat útján került az MKKE Mate-matikai Tanszékére, ahol Szép Jenő és Krekó Béla professzorok vezetésével kezdte egyetemi pályafutását, mely azóta is folyamatosan tart. 1966-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen híradástechnika szakos villamosmérnöki oklevelet, azaz mai szó-használattal másoddiplomát szerzett. Az 1976-ban létrehozott MSZI KözgazdaságiAlkalmazások Osztályának docensi besorolású vezetője lett. 92-ben az Osztály jog-utódja az Operációkutatási Tanszék lett, s ekkor ennek vezetőjévé is őt nevezték ki.1993-ban habilitált és ugyanekkor egyetemi tanári kinevezést kapott. Jelenleg atanszék professzor emeritusa.Tanszéki oktatómunkája első évtizedében a felmerülő igényeknek megfelelőenvalamennyi matematikai alaptárgyat tanította. Ki kell ezek közül emelni azt, hogyaz MKKE-re kerülését közvetlenül követően ő oktatta először a valószínűségszámí-tás tárgyat. Jelentős szerepet vállalt a terv-matematika szak beindításában, mely-nek, illetve jogutódjainak tanszéki (később intézeti) felelőse volt. Kezdettől fogvaoktatta e szakon a matematikai statisztika tárgyat. A megelőző valószínűségszá-mítás tárggyal összevontan ez képezte a tervgazdasági szak egyetlen matematikaszigorlatának a tananyagát.  Ennek a képzésnek a keretében a hallgatók üzemigyakorlatait szervezte, részt vett az államvizsgákon, igen sok hallgató készítetteszakszemináriuma keretében diplomamunkáját. Ugyancsak a tervgazdasági szakoktatásának keretében vezette be a sokváltozós statisztika oktatását. E korszerű ésigen jelentős alkalmazásokat és fejlődést felmutató számítógépes diszciplína okta-tása Meszéna György tevékenységének köszönhetően elsőként került bevezetésre amagyar egyetemeken. Hosszú ideig tanított esti és levelező tagozaton is, valaminta tagozat indulása után több mint tíz évig a mérnök-közgazdászok matematika ok-tatását is végezte, mely során olyan specikus tananyagokat alakított ki, melyeketazután több mint 20 éven át oktatott a közgazdászok továbbképző intézetében is.Foglalkozott a közgazdasági szakokleveles jogászok és mérnökök oktatásával is, ésa PhD képzés beindulásakor abba is azonnal bekapcsolódott.Meszéna György iskolateremtő tevékenységét fémjelzi az a baráti munkaközös-ség, amelyet maga körül ki tudott alakítani és az a sok kiváló tanítványa, akik közüla teljesség igénye nélkül néhányat az alábbiakban felsorolok:

  • Füstös László, az MTA doktora, habilitált, kutató professzor,
  • Chikán Attila, az MTA doktora, habilitált, tanszékvezető egyetemi tanár,az MTA Közgazdasági Osztályán alakult Logisztikai Bizottság elnöke,
  • Matics Ágnes, a Nemzetközi Bankárképző Központ oktatója,
  • Kovács Erzsébet, habilitált egyetemi tanár, az aktuárius képzés vezetője,
  • Mikó Gyula, az Aviva Életbiztosító Zrt. Vezérigazgató helyettese, vezetőbiztosítási matematikus,
  • Horváth Gézáné, a Külkereskedelmi Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára,
  • Szép Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője,
  • Torda Éva, a Westel marketing igazgatóhelyettese

Meszéna György kutatómunkája szorosan kapcsolódott a Matematika Tanszék,illetve a Matematikai és Számítástudományi Intézet alkalmazói tevékenységéhez. Meszéna György matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásai terén végzetttevékenysége tartalmi oldalról három fő területre oszlik. A készletgazdálkodás matematikai modellezési problémái, a gazdasági kockázat számítása és a beruházásgazdaságosság összetett kérdésköre. Mindhárom területhez több mint 10 éves munkája tartozik, mindegyik vonatkozásban többtagú munkacsoportban dolgozott, akét utolsó esetben a csoport vezetője is volt. A végzett munkák eredményeit számos tanulmányban, valamint mindhárom területről egy-egy könyv alakjában tették közzé. A készletezési modellek című könyv magyarul az Akadémia Kiadónál,illetve angolul a Kluwer Kiadónál jelent meg; a gazdasági kockázatról írt könyvüketpedig Moszkvában az Ekonomika Kiadó adta ki oroszul; a beruházás gazdaságos-ság témakörében megjelent könyvük akadémiai díjat kapott, s a PUMA nemzetközifolyóirat Ser. C. Vol. 1. No. 1, 2, 3 számaiban angol nyelven is megjelent. E monográa jellegű munkáikra azóta számos hivatkozás született, melyek alapján szakmaimegítélésük igen pozitívnak ítélhető.

Meszéna György kutatómunkáját a vizsgált gyakorlati területek oldaláról tekintve ki kell emelni azt, hogy 12 évig dolgozott a Posta Vezérigazgatóság operáció-kutatási szakértőjeként, ahol közreműködött egyes részterületek terv-variánsainak,különféle modell elgondolásoknak és előrejelzéseknek a kidolgozásában. Az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetének megbízásából 14 éven át vezetett egykomplex munkacsoportot, melynek eleinte 3, később 10-12 tagja volt. E csoportkeretében 22, a hazai gyakorlatot elemző, fejlesztő alaptanulmány készült, nem szá-mítva a hozzájuk kapcsolódó további publikációkat. Az Országos Vízügyi Hivataláltal felvetett kérdések vizsgálata során regionális vízgazdálkodási modellek kidolgozásában, tőkeallokációs problémák megoldásában, nagy volumenű adattömegekfeldolgozásában, ökológiai rendszerek vizsgálatában dolgozott. A Nehézipari, később Ipari Minisztérium feladatkitűzése alapján pedig a beruházás-gazdaságosság,a szerkezetváltás és az iparfejlesztés témakörében végezett érdemi kutatásokat.Munkája számos esetben kapcsolódott konkrét vállalati problémákhoz, mely kuta-tómunka során elért eredményeket több más szerzővel együtt közreadott tanulmányok formájában Magyarországon elsőként publikált a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál 1967-ben illetve 1969-ben megjelent Döntési Modellek I és II. kötetekben.Társszerzőkkel, illetve az általa összefogott kutatásokból szerkesztésében megjelentkönyvek száma 9, ebből hármat idegen nyelven is kiadtak. Összes publikációi száma114, melyek közül 16 idegen nyelven jelent meg.

Meszéna György azok közé a kevesek közé tartozik, akik már az 1960-as évekbenfelismerték a számítógépek tudományos és gazdasági számításokra történő használatának a jelentőségét. Tanítványait arra ösztönözte, hogy a számítógépeket és azazokon egyre gyorsabban megjelenő, főleg statisztikai és optimalizálási programcsomagokat megismerjék, és a mindennapi munkájukban munkaeszközként alkalmazzák. Ž maga is folyamatosan gyelemmel kísérte a számítógépen realizálható újmódszerek megjelenését és azonnal közkinccsé tette azokat. Szép példa erre FüstösLászlóval és Simonné Mosolygó Nórával közösen, 1997-ben megjelentetett Térstatisztika (Három- és többdimenziós adattömbök elemzési módszerei) című könyve,melyben Magyarországon elsőként hívták fel a gyelmet az adatelemzésnek erre azúj, számítógépes módszerére.

Sok előadást tartott külföldi tanulmányutakon, hazai és külföldi konferenci-ákon, a magyaron kívül német és olasz nyelven.  1992.  január 8-tól 5 hónaponkeresztül a Giovanni Agnelli alapítvány ösztöndíját elnyerve Torinóban volttanulmányúton. A téma, mely területre vonatkozóan a pályázatát is benyújtotta,a gazdasági szerkezetváltáshoz szorosan kapcsolódó pénzügyi modellek és számítások területe volt. Ezt követően egész mostanáig, a tananyagírástól az oktatásonát a tudományos kutatómunkáig sokat foglalkozott olyan témákkal, melyek soraaz alapvető pénzügyi számításoktól a biztosításmatematikán keresztül egészen adevizaprognózisig terjed ki.

Meszéna György a Közgazdasági Társaság Matematikai-Közgazdasági Szakosztályának 20 éven át volt vezetőségi tagja, 7 évig alelnöke, illetve elnöke. A jogutód Gazdaságmodellezési Társaságnak ugyancsak sok éven át volt az elnöke. A SZIGMA Operációkutatási folyóirat szerkesztőbizottságának kezdettől fogva, az Egyetemi Szemle szerkesztőbizottságának egész fennállása alatt tagja volt. Több éven átszerkesztette a Sienai Egyetemmel közösen indított PUMA (Pure Mathematics and Applications) című nemzetközi folyóirat alkalmazási (C) sorozatát.

Munkájáért 1969-ben az OT elnökétől, 1973-ban a Munkaügyi Minisztertőlkülön köszönetet, 1972-ben az OT elnökétől tervezési emlékplakettet, ugyancsak1972-ben a Művelődési Minisztériumtól a tudományos diákkörökben végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért oklevelet, 1979-ben a Minisztertanácstól Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt, 1985-ben az Elnöki Tanácstól a Munka Érdemrendbronz fokozatát kapta. 2000-ben elnyerte a Krekó Béla díjat, 2001-ben Szentgyörgyi Albert díjjal tüntették ki.

Alkalmazott Matematikai Lapok
2007